Przekaż 1% podatku na SOSW

 

                                                                                                                 

 

.

Ewaluacja projektu Erasmus+ ,,Rozwijając siebie, pomagamy innym”

 

Numer projektu 2017 -1- PL01 – KA101 - 035680

 

Beneficjent

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

 

The fundamental aim of the participation is to raise the language qualifications of the staff to the extent in which they will allow the participants to participate in international projects. Currently, in our school there is only one English teacher- Ms Anna Fortuniak who speaks English well enough to be active in international initiatives. Many of the other teachers know English but by the lack of contact with the language, either they lost the ability to communicate freely or they possess a strong language barrier (in connection with a lack of opportunities for the practical use of a language). Thus, the improvement of the teachers` language is very important because it would give them the possibility for making different forms of international cooperation and would enable them to use English teaching materials and proper literature. High language competences are also needed because the headmaster could consider introduction of the elements of content and language integrated learning (CLIL). The purpose of the  participation in the project is mainly to know: the latest teaching methods of English, work with students with special educational needs and in particular, methods which are useful in activating students such as: games, quizzes, songs, drama and role play. Ms Fortuniak also wants to learn how to use ICT tools and multimedia aids available in school, in more effective way. Moreover, the aim of the project is also to enrich methodical workshop of the other mobility participants by the exchange of experience with other members of the group and by observing teachers who carry out a training course. Another purpose of taking part in this project is also to gain wide cultural and social knowledge of Great Britain, Malta and other countries participating in this programme. This knowledge will enrich the curriculum for English and will be used in the initiatives undertaken by the school (theatre performances, days that promote particular countries and cultures of the EU, quizzes etc). This will draw students’ attention to cultural diversity, whereas, teachers will be better prepared to international cooperation with the English-speaking countries and they will also be able to prepare students better to participate in such projects. The international activity of the school will allow to achievement of two very important goals which can be found in EPRS, it will influence the development of students` civic attitudes and will encourage the active participation in society at local, national and European standard and it will enable social inclusion of people at risk of exclusion. The participation in the project will give participants all possible competences, knowledge and tools thanks to which development of this cooperation will be possible. First of all, it will be realised by better teachers` language skills, knowledge of international projects, programme Erasmus+ obtained from other more experienced participants of the courses. Participants through the implementation of the project also want to develop their intellectual and interpersonal skills and team work which are so important for the future of the school. Participation in the training will be also an opportunity to establish direct, international contacts with new teachers and local educational institutions. Thanks to this project, the school will start using e-twining which will enable us to take part in selected international initiatives and look for new partners to our new projects. Educational mobility which is foreseen in the project `Developing yourself, we help others` will directly and indirectly contribute to achievement of all the goals and priorities identified in the development of the school.

 

 

 

 

 

                                Ewaluacja projektu Erasmus+ ,,Rozwijając siebie, pomagamy innym”

Numer projektu 2017 -1- PL01 – KA101 - 035680

 

 

Beneficjent

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

Raport końcowy projektu stanowi podsumowanie wyników ewaluacji projektu, w tym założonych
w nim celów i prawidłowości jego przebiegu.

Poniżej opisano najważniejsze wnioski wynikłe z zebranych  dokumentów ewaluacyjnych, takich jak:

- analiza ankiet ewaluacyjnych (ewaluacja wstępna),

- sprawozdania na Mobility Tool+,

- dokumenty stanowiące uznanie nabytych kwalifikacji (certyfikatów, Europass Mobility),

- rozmów z uczestnikami projektu,

- rozmów stanowiących wymianę doświadczeń z partnerem zagranicznym,

- dyskusji kadry szkolnej i zarządzającej projektem na temat wypełnienia celów projektu
i prawidłowości jego przebiegu,

- obserwacji realizacji poszczególnych działań projektowych,

- przebiegu upowszechniania.

 

I. Ocena mobilności (pobytu za granicą) i realizacja celów projektu w odniesieniu do uczestników.

1. Wnioski dotyczące oceny realizacji programów staży i ich trafności, co do założeń programowych.

Analiza dokumentów potwierdzających nabycie przez uczestników kwalifikacji pozwala stwierdzić, że program mobilności został trafnie dobrany oraz zrealizowany zgodnie z założeniami programowymi. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili stopień realizacji programu kursu zarówno w części merytorycznej (zawodowej) jak również w części kulturalno- integracyjnej. Bardzo wysoko oceniony został przez uczestników poziom nauczania w organizacji przyjmującej.

2.Wnioski dot. przyczynienia się kursu do podniesienia kompetencji zawodowych i zdobycia doświadczenia .

Dzięki udziałowi w mobilności uczestnicy poprawili swoje kompetencje zawodowe, zdecydowany progres zauważa 6/6 uczestników.

3. Wnioski dot. przyczynienia się kursu do podniesienia kompetencji językowych, społecznych i organizacyjnych.

Z rozmów z  uczestnikami jasno wynika, że pobyt na kursie językowym przyczynił się do podniesienia kompetencji językowych, co zauważa 100 % uczestników. Podobnie ocenianie są kompetencje  społeczne i organizacyjne. Uczestnicy zdecydowanie stwierdzają fakt podniesienia umiejętności organizacyjnych tj. planowanie i organizacja zadań, jak i kompetencji społecznych min. współpraca
w grupie, adaptacja do nowych sytuacji, wzrost otwartości i tolerancji.

4. Wnioski dotyczące wpływu mobilności językowej i programu kulturowego na podniesienie integracji międzykulturowej.

Uczestnicy wyrazili opinię, iż kurs oraz program kulturowy podczas pobytu w Wielkiej Brytanii i na Malcie w istotny sposób wpłynął na wzrost integracji międzykulturowej wśród uczestników, większe zainteresowanie sprawami Europy oraz nauczył współpracy z osobami z innych środowisk. Nauczyciele stali się bardziej otwarci na świat jego wielokulturowość. Po odbyciu mobilności są sobie w stanie wyobrazić prace w wielokulturowym, złożonym środowisku. Jest to szczególnie cenne w odniesieniu do społeczności małomiasteczkowej i dość hermetycznej z jakiej wywodzą się uczestnicy.

5. Wnioski dotyczące oceny organizacji mobilności (oceny opiekunów stażystów po stronnie partnera, warunków odbywania stażu, warunków pobytu w ośrodku oraz rodzin goszczących)
 i oferowanego wsparcia, np. językowego ze strony przyjmującej, a także otrzymanego wsparcie ze strony organizacji wysyłającej .

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zaangażowanie obydwu organizacji w przygotowanie i przebieg mobilności. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wsparcia organizacji przyjmującej w postaci opiekuna mobilności oraz sposobu reagowania na problemy zgłaszane podczas kursu jak również pomoc w ich rozwiązywaniu. Na podstawie analizy spotkań przygotowujących do mobilności można stwierdzić, że uczestnicy byli zadowoleni zarówno z poziomu tych zajęć jak i czasu trwania oraz zawartości merytorycznej. Według uczestników stanowiły one cenny element wsparcia przed wyjazdem do kraju partnera.

6. Najważniejsze opinie uczestników i nauczycieli dotyczące mobilności

Uczestnicy zwracali uwagę na bardzo dobre warunki zakwaterowania, przyjazną atmosferę w  szkołach, dobrą komunikacje z opiekunami kursu. W opinii uczestników było to dla nich jedno z najważniejszych doświadczeń zawodowych i życiowych do tej pory.

 

II. Ocena spełnienia celów projektu odnoszących się do organizacji przyjmującej.

1. Wnioski dotyczące wpływu projektu na poprawę kompetencji językowych, organizacyjnych
i zarządzania kadry szkoły.

Organizacja mobilności oraz zarządzanie projektem miało istotny wpływ na poprawę umiejętności organizacji wysyłającej, która po raz pierwszy realizowała tego typu przedsięwzięcie w odniesieniu do szkolnictwa specjalnego. Uczestnictwo w projekcie w istotny sposób przyczyniło się do wzrostu kompetencji z zakresu zarządzania kadry, a szczególnie koordynatora projektu. Pomocne okazały się szkolenia organizowane w czasie trwania projektu przez NA oraz materiały publikowane na stronach FRSE. Mobilność wpłynęła również w istotny sposób na poprawę kompetencji językowych kadry oraz zmotywowała do dalszego kształcenia w tym kierunku poprzez dalsze uczestnictwo nauczycieli
w kursach językowych.

2. Wnioski dotyczące wpływu projektu na poprawę świadomości międzykulturowej, w tym na polu edukacji kadry szkoły.

Uczestnictwo w mobilności zagranicznej oraz przebywanie w wielokulturowym środowisku w istotny sposób przyczyniło się do wzrostu świadomości życia i pracy w środowiskach o charakterze ponadnarodowym. Uzmysłowiło konieczność poprawy kompetencji językowych nauczycieli w celu zacieśnienia współpracy z zagranicznymi partnerami oraz możliwości korzystania z obcojęzycznych materiałów edukacyjnych. Poprawiło stopień samooceny kadry.

3. Wnioski dotyczące wpływu projektu na podniesienie rangi szkoły i jej umiędzynarodowienie oraz zwiększenie mobilności zawodowej.

Udział w projekcie umocnił pozycję szkoły na rynku edukacyjnym jako placówki otwartej na nowoczesność i promującej wysokie standardy pracy i wychowania. Szkoła zaczęła być postrzegana jako atrakcyjne miejsce.

 

III. Ocena przebiegu projektu.

1. Opis przebiegu rekrutacji, przygotowania i upowszechniania, itp. oraz prawidłowości ich przebiegu.

Rekrutacja do projektu przebiegała zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Odbyła się
w terminowo i bez konieczności przeprowadzania dodatkowego naboru zrekrutowano 13 uczestników, z których wybrano 6 nauczycieli odpowiednich do odbycia mobilności językowej. Bez problemu
i zgodnie z harmonogramem przeprowadzono przygotowanie do mobilności. Uczestnicy otrzymali wsparcie językowe w zakresie słownictwa branżowego w języku angielskim, wsparcie kulturowe oraz pedagogiczne. Mając na uwadze jakość przygotowania do mobilności, po konsultacji z nauczycielem języka angielskiego oraz uczestnikami, dla części (poza nauczycielem języka angielskiego) zorganizowane dostały dodatkowo zajęcia z języka angielskiego dla pozostałych uczestników projektu. Upowszechnianie projektu odbyło się zgodnie z przyjętym harmonogramem i obejmowało szereg działań.

2. Problemy, trudności pojawiające się podczas mobilności, aspekty wymagające poprawy
w przyszłości, wskazówki, co do polepszenia realizacji kolejnych projektów, ewentualne wyjaśnienia.

Wydaje się, że aspektem wymagającym poprawy w przyszłości jest dobór uczestników na czas mobilności tak aby ich zaangażowanie w przebieg projektu przez cały czas jego trwania było maksymalnie duże. Istotna jest również terminowość działań, szczególnie na etapie upowszechniania projektu oraz lepsze ich dokumentowanie. W tym celu dobrze jest powołać dodatkowe osoby do pracy w zespole projektowym, które odpowiadałyby za kontakt z jak największa ilością zainteresowanych informacją o projekcie stron oraz czuwały nad strona medialna zadania.

3. Szczególne sukcesy/ rezultaty dodane warte wykazania.

Poprawa znajomości języka angielskiego oraz aktywne wykorzystywanie platformy eTwinning w celu realizowania wielu interesujących projektów międzynarodowych.

 

 

Tablica multimedia została zakupiona przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus + w ramach zrealizowanego projektu ,,Rozwijając siebie pomagamy innym"????????????

 

IV Suski Turniej Bocci z ,,Rozwijając siebie pomagamy innym'' realizowany wspólnie z Erasmus+

      

   

Poznajemy smaki Gozo i Malty projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

 Maltanskie quizowanie z Erasmus+

   

 

  

 Literackie podróże po Europie z Erasmus+

 Zmagania z językiem angielski                

   

 

 

Poszerzanie znajomości międzynarodowych z Erasmus+ - lekcje języka hiszpańskiego

                     

 

 Poszerzenie wiedzy i umiejętności razem z kołem Europejczyka i ERASMUS+.

Laptopy zostały zakupione przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

 

Wieczór z kulturą krajów anglojęzycznych i Erasmus+

   

Prace plastyczne uczniów SOSW w ramach projektu Erasmus +

  

 Filipinsko - włoski wieczór w SOSW z Erasmus+❤

 

W ramach projektu Erasmus+ ,,Rozwijając siebie, pomagamy innym” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym zorganizowano spotkanie z kulturą Włoch oraz Filipin.  Na tę okazję do ośrodka zostali zaproszeni wyjątkowi gości z Włoch oraz Filipin w trakcie spotkania wychowankowie mogli zapoznać się ze zwyczajami panującymi w Europie jak i Azji. Spotkanie budziło spore emocje, ponieważ zaproszeni goście posługiwali się językiem angielskim  dla Naszych wychowanków jak i wychowawców stanowiło to spore wyzwanie. Spotkanie przebiegało w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

 

  

 

 

 

 

 

09 września dwie nauczycielki z SOSW w Makowie Podhalańskim wyjechały na Maltę na ostatni z zaplanowanych kursów językowych w ramach projektu Erasmus plus. Możliwość uczestniczenia w dwutygodniowym kursie językowym w European School English [ESE] w St. Julians była dla nauczycielek cennym i rozwijającym doświadczeniem. Wyjazd dał doskonałą okazję nie tylko do pogłębienia znajomości języka angielskiego ale również wzbogacenia warsztatu pracy, zdobyciu dobrych praktyk oraz wymiany międzynarodowych poglądów. Mobilność wywarła ogromny wpływ na  zapoczątkowanie współpracy  z nauczycielami z różnych krajów oraz nawiązanie dialogu kulturowego pomiędzy państwami.

                           

Projekty mobilności kadry edukacyjnej, organizowane w ramach unijnego programu Erasmus + to duża szansa rozwoju tak dla kadry  jak i dla uczniów szkół i placówek. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim od lipca 2017r. realizowany jest projekt „Rozwijając siebie pomagamy innym”.Jesienią część uczestników projektu doskonaliła swoje umiejętności na Malcie.

W dniach 12-23 marca br. kolejne beneficjentki  projektu uczestniczyły w kursie języka angielskiego  oraz w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego. Wróciłyśmy pod wrażeniem sprawności organizacji, pełne nowych pomysłów i doświadczeń – relacjonowały uczestniczki- Anna Fortuniak i Grażyna Borzestowska.Głównym celem działań projektowych jest doskonalenie języka angielskiego, nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych, doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego,  poznanie nowych metod pracy rozwijanie, kompetencji komunikatywnych oraz wspólna wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami projektu. Lake School of English w Oxfordzie  jest miejscem prestiżowym, bardzo przyjaznym dla kursantów. Zajęcia odbywały się w bardzo małych , 5-8 osobowych grupach. Angielscy nauczyciele byli bardzo przyjaźnie nastawieni, wspaniale przygotowani pod względem merytorycznym, zajęcia były prowadzone w sposób interesujący i zróżnicowany pod względem wykorzystywanych metod i środków.  Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30 z kilkoma krótkimi przerwami oraz jedną dłuższą na obiad. Każdy uczestnik kursu mógł brać udział w wycieczkach fakultatywnych organizowanych po południu oraz w weekendy.                                                                                     

W ramach doskonalenia umiejętności zawodowych interesująca była wizyta w szkole podstawowej- St. Andrew’s Primary School. W  sposób praktyczny można było zapoznać się z angielskim systemem szkolnictwa. W szkole tej uczą się dzieci od 3- 11 roku życia. Klasy podzielone są na grupy. Uczniowie wybierają sobie aktywności i w sposób empiryczny dochodzą do treści teoretycznych, które wyjaśnia nauczyciel. Od najmłodszych lat dominuje tu nauka przez praktykę. Duży nacisk położony jest na zajęcia artystyczne tj. taniec, śpiew, sprawności manualne. Do szkoły, którą odwiedziłyśmy uczęszczają uczniowie z różnych stron świata. Stąd  wielki nacisk na kształcenie  szacunku do wielokulturowości przy równoczesnym poszanowaniu i respektowaniu norm lokalnych. Bardzo ważnym jest kształtowanie zdrowych  nawyków żywieniowych np. jedzenie warzyw i owoców,picie wody.

Podczas pobytu w Oxfordzie miałyśmy możliwość poznać miasto i okolice, jego historię, zabytki. Uczestnictwo w mobilności było cennym doświadczeniem, które przełoży się na codzienną pracę.

 Więcej zdjęć w GALERII

 

Projekt „Rozwijając siebie, pomagamy innym” 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ERASMUS + 

W ramach projektu Erasmus + „Rozwijając siebie, pomagamy innym” nawiązaliśmy kontakty z mieszkańcami innych państw Europy. Pragnąc umilić im czas oraz przybliżyć Polskie tradycje i zwyczaje, wraz z wychowankami oraz nauczycielami ze SOSW w Makowie Podhalańskim przygotowaliśmy świąteczną paczkę dla Naszych przyjaciół z Malty!  Znalazło się w niej to co najlepiej promuje nas kraj. Pyszne wedlowskie Ptasie Mleczko, tradycyjne polskie przetwory oraz to czego Nasi znajomi do tej pory nie znali opłatek wraz z życzeniami napisanymi na ręcznie wykonanej kartce przez Naszą uczennicę… 

 

 

Projekt „Rozwijając siebie, pomagamy innym” 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu ERASMUS
+

 

Podstawowym celem udziału w projekcie jest podniesienie kwalifikacji językowych kadry w stopniu, w którym będą one umożliwiały jego uczestnikom udział w projektach międzynarodowych. Obecnie w szkole tylko jeden nauczyciel – anglistka pani Anna Fortuniak – posługuje się językiem w sposób wystarczający do aktywności w inicjatywach międzynarodowych. Wielu z pozostałych nauczycieli zna język angielski, ale poprzez brak kontaktu z językiem utracili zdolność swobodnej komunikacji, bądź posiadają silną barierę komunikacyjną (związaną z brakiem możliwości praktycznego używania języka). Udoskonalenie języka nauczycieli jest istotną potrzebą ze względu zarówno na możliwość podejmowania przez nich różnych form współpracy międzynarodowej jak również, aby mogli samodzielnie korzystać z anglojęzycznych materiałów dydaktycznych oraz literatury fachowej. Odpowiednio wysokie kompetencje językowe są również potrzebne aby dyrekcja placówki mogła rozważyć wprowadzenie elementów zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL).

Zasadniczym celem uczestnictwa w projekcie jest przede wszystkim poznanie najnowszych metod nauczania języka angielskiego, w szczególności metod aktywizujących uczniów np. gier, quizów, piosenek, dramy, odgrywania ról. Pani Fortuniak chce nauczyć się również lepiej wykorzystywać dostępne w szkole narzędzia ICT i pomoce multimedialne. Poprzez udział w projekcie chcemy także wzbogacić warsztat metodyczny pozostałych uczestników mobilności m.in. poprzez wymianę doświadczeń z innymi członkami grupy oraz obserwację nauczycieli prowadzących szkolenia.Celem realizacji projektu jest także zdobycie szerokiej wiedzy kulturowej i społecznej dotyczącej Wielkiej Brytanii, Malty oraz krajów z których będą pochodzić inni uczestnicy szkoleń. Wiedza ta wzbogaci program nauczania języka angielskiego oraz będzie wykorzystywana w podejmowanych przez szkołę inicjatywach (przedstawienia teatralne, dni promujące poszczególne kraje i kultury UE, quizzy itp.). Pozwoli to na zwrócenie uwagi uczniów na różnorodność kulturową, natomiast nauczyciele będą lepiej przygotowani merytorycznie do współpracy międzynarodowej z krajami anglojęzycznymi, będą również w stanie lepiej przygotować uczniów do udziału w takich projektach. Aktywność międzynarodowa szkoły pozwoli na osiągnięcie dwóch bardzo ważnych celów zidentyfikowanych w EPRS, mianowicie wpłynie korzystnie na rozwijanie postawy aktywności obywatelskiej uczniów i zachęcanie do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz na włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem.

Udział w projekcie da uczestnikom wszelkie możliwe kompetencje, wiedzę oraz narzędzia, dzięki którym rozwinięcie tej współpracy będzie możliwe. Przede wszystkim sprawią to lepsze kompetencje językowe kadry, dodatkowo wiedza merytoryczna dotycząca projektów międzynarodowych, czy programu Erasmus+ uzyskana od innych, bardziej doświadczonych uczestników kursów. Uczestnicy poprzez realizację projektu chcą również rozwinąć swoje umiejętności inter kulturalne, interpersonalne oraz pracy w grupie, bardzo istotne dla przyszłej działalności szkoły w tym obszarze. Udział w szkoleniach będzie także okazją do nawiązywania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych z poznanymi nauczycielami oraz z lokalnymi placówkami oświaty. W ramach projektu szkoła zacznie aktywnie korzystać z eTwinning, dzięki któremu uczestniczyć będzie w wybranych inicjatywach międzynarodowych oraz poszukiwać partnerów do autorskich projektów.

Przewidziane w projekcie „Rozwijając siebie pomagamy innym” mobilności edukacyjne bezpośrednio i pośrednio przyczynią się do osiągnięcia wszystkich zidentyfikowanych celów i priorytetów w rozwoju szkoły.

Nasza szkoła uczestniczy w programie Erasmus+ realizując projekt: „Rozwijając siebie, pomagamy innym”. Jednym z wiodących celów programu jest podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej. Związany jest on z mobilnością pracowników i uczestnictwem w kursie języka angielskiego poza granicami naszego kraju. Pierwsza para nauczycieli wylatuje na Maltę już w październiku. W European School of English będą uczyć się języka, poznawać kulturę i obyczaje kraju goszczącego oraz nawiązywać nowe kontakty z innymi uczestnikami. Kolejni nauczycieli będą uczestniczyć w kursach języka angielskiego w marcu i we wrześniu 2018 roku. Nauka będzie odbywała się w Oksford (Wielka Brytania), St Julian’s (Malta).

 

W związku z możliwością poszerzenia swojej wiedzy i urozmaicenia zajęć z uczniami wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim przystąpili do projektu ERASMUS +. Po napisaniu projektu „ Rozwijając siebie pomagamy innym” placówka otrzymała finanse na jego realizację. W projekcie uczestniczy 5-ro nauczycieli i dyrektor. W ramach programu uczestnicy realizują kursy językowe na Malcie i w Wielkiej Brytanii, kurs metodyczny w Wielkiej Brytanii. Program realizowany jest przez cały rok szkolny 2017/18  do października 2018roku. W ramach działań uczniowie i wychowankowie uczestniczyć będą w ciekawych działaniach rozwijających ich kompetencje językowe oraz poznawać będą swoich kolegów z krajów partnerskich.


  

Nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Podhalańskim przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus + wzieli udział w projekcie pod tytułem ,,Rozwijając siebie, pomagamy innym”. W ramach projektu dwoje z sześciu nauczycieli  w dniach od 22.10.2017r. – 04.11.2017r. wyjechało na kurs z języka angielskiego do szkoły językowej European School of English (ESE) na Maltę. Projekt skierowany był dla nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe. Zajęcia trwały 20 godzin tygodniowo w 10 – osobowych międzynarodowych grupach. Szkolenie zostało zorganizowane zgodnie z oczekiwaniami uczestników, a przekazane nam materiały w pełni odpowiadały naszym potrzebom i zainteresowaniom. Przebywanie w międzynarodowych grupach ułatwiło nam naukę języka, a także było możliwością do poznania kultury i tradycji innych państw. W trakcie spotkań przekazałyśmy swoim kolegom przewodniki promujące Małopolskę, Powiat Suski oraz dzieliłyśmy się materiałami specjalnie przygotowanymi przez Nas w Polsce (ulotki, książki oraz prace Naszych uczniów).

 

 

 Sprawozdanie z wyjazdu na kurs językowy do St. Julian’s na Malcie

Od 22.10.2017 roku do 04.11.2017 roku wspólnie z Panią Marta Sala uczestniczyłyśmy
w kursie nauki języka angielskiego w szkole językowej European School of English (ESE) znajdującej się w St. Julian’s na Malcie. W pierwszym dniu pobytu rozwiązywałyśmy test, a także rozmawiałyśmy z lektorem i na tej podstawie zostałyśmy zakwalifikowane do grup A1 oraz A2. Wraz ze mną na kurs uczęszczali Gamzey i Burga z Turcji, Anna
i Robert z Niemiec, Jumbo z Kazachstanu, Adelardo z Wenezueli, Sandra z Brazylii oraz SayaKa z Japonii. W grupie Pani Marta Sala uczestnikami zajęć były osoby z Włoch, Korei, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Brazylii.

Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze. Dzięki cierpliwości i wyrozumiałości Naszych nauczycieli z łatwością zdobywaliśmy wiedzę oraz nowe umiejętności w zakresie podstaw języka angielskiego. Główny nacisk Nasi nauczyciele kładli na rozmowy. Każdego dnia mieliśmy za zadanie opowiedzieć co ciekawego robiliśmy po zajęciach oraz jak planujemy spędzić następne popołudnie. Przebywanie w międzynarodowych grupach ułatwiło nam naukę języka, a także było możliwością do poznania kultury i tradycji innych państw. W trakcie przerw rozmawialiśmy ze sobą i dzieliliśmy się doświadczeniem zawodowym, opowiadaliśmy o zwyczajach panujących w naszych krajach oraz opisywaliśmy miejsca, które warto tam odwiedzić. W trakcie spotkań przekazałyśmy swoim kolegom przewodniki promujące Małopolskę, oraz dzieliłyśmy się materiałami specjalnie przygotowanymi przez Nas w Polsce (ulotki, książki oraz prace Naszych uczniów). 

Szkoła ESE oferowała program zwiedzania ciekawych miejsc i poznawania kultury Malty. Uczestniczyłyśmy w wielu wycieczkach. Zwiedziłyśmy miasta takie jak Sliema, Rabat, Mdina, Marsaxlokk, Victoria, a także obecną stolicę wyspy – Vallettę. Indywidualnie odwiedziłam wyspy Gozo i Comino. Miałyśmy okazję podziwiać Blue Grotto . Spróbowałyśmy tradycyjnych maltańskich potraw:ryb, królika oraz owoców morza.

W ostatnim dniu pobytu otrzymałyśmy certyfikat ukończenia kursu. Zdobytą wiedzę z języka angielskiego postaramy się wykorzystać w dalszej pracy zawodowej. Poznane metody nauczania zastosujmy w pracy z Naszymi podopiecznymi oraz podczas realizacji projektów z eTwinning.

Opracowały Anna Olszewska, Marta Sala

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy po raz pierwszy w swojej historii uczestniczy w projekcie Erasmus+ „Rozwijając siebie pomagamy innym”. Celami projektu jest:                                      

- nauka języka angielskiego przez nauczycieli, i zdobywanie śmiałości w posługiwaniu się nim w sytuacjach życiowych,                                                                                                                                                                                                                                      

- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników,                                                         

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży poprzez włączenie w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,                                                                                                                                                                                                                                                   - uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych przez poznanie nowych metod nauczania języka obcego, prowadzenie zajęć mających na celu zapoznanie z życiem w innych krajach,                                                                                                                                                                 

- wzbudzanie postawy aktywności społecznej u młodzieży.                                                                                

Realizując założenia programowe pierwsza dwójka nauczycieli, z sześciu biorących udział, wróciła z kursu językowego odbywającego się na Malcie. Nauczyciele spędzili 2 tygodnie w szkole językowej European School of English w St’Julians. Nauka języka odbywała się codziennie, poza lekcjami nauczyciele chcieli zdobyć jak najwięcej umiejętności językowych dlatego starali się brać aktywny udział w życiu społecznym. Zdobyte informacje przedstawili wychowankom w czasie zajęć lekcyjnych- geografii jak i w czasie zajęć pozalekcyjnych.

We wtorek, 7 listopada, wychowankowie internatu mieli okazję poznać Maltę- kraj Unii Europejskiej. Oglądając prezentację multimedialną zdobywali wiedzę geograficzną, historyczną, kulturalną. Mogli zobaczyć zabytki, zabudowania Malty, podziwiali cuda przyrody. Wychowankowie mieli też możliwość spróbowania tradycyjnych maltańskich słodyczy podanych na zdobionym szkle z Gozo. Uczniowie chętnie słuchali o życiu w innym kraju, zadawali pytania. Większość starała się powtarzać nazwy w języku angielskim. Celem zajęć było uświadomienie korzyści z nauki języka angielskiego dla swojego rozwoju i przyszłości. Większość z uczestników zgadza się z tym założeniem i chętnie uczestniczy w wieczornych grach dydaktycznych z językiem angielskim w roli głównej.

 

 

 

 

 

 

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
 34-220 Maków Podhalański ul. Moniuszki 1
sosw@soswmakow.pl
tel/fax. 033 877 15 27
tel. 033 877 21 30
Napisz do nas
hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum marsbahis marsbahis giriş casibom betwinner türk ifşa alemi slot siteleri enobahiscasibomxslotJojobetjojobetmarsbahis girişparibahisbetturkeybetturkeyzbahiselexbetmatbetSoğutma BüyüsüDumanbetextrabetstarzbetvbetmatbetJojobet güncel girişjojobetMarsbahisjojobet girişjojobet girişmatbet123kumar siteleri123casino sitelerijojobet girişbosfirma1dgsctbetsilinyouwinbetmooncasibomcasibommatadorbet girişjojobet güncel girişgiriş jojobetjojobetmatbetdinamobetjojobet girişcasibom girişjojobet girişextrabetjojobetUltrabetjojobet girişjojobetradissonbetextrabetimajbetcasibomonwin girişmatbetgrandpashabetMarsbahisCasibomsutbetcasinomaxifuck googlemarsbahisbetorspin girisbetturkeycasibomcasibomsahabetjojobetbetinesahabetmatbetholiganbetcasibomjojobet girişjojobet girişjokerbetjojobetjojobet girişGrandpashabethttps://x.com/grandpashab3trbahsegelonwinjojobetcasibomjojobetradissonbetradissonbetradissonbetcasibommeritkingbetkombetcio everymatrix altyapılı bahis sitelerikareasbetsiyahbayrakaynadeneme bonusu veren siteleravcılar escortkareasbet girişbetingo girişkareasbet girişyabancı dizi izleBonus veren siteler casinogobahis girişasper casino girişBitcoin bahisGüvenilir Poker Siteleribahis forumçakallarla dans 6 izleesenyurt escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortistanbul escortbeylikdüzü escort30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist Girişbest casino sites in canadaxslot giriş adresidiziworld.proBinance Kayıt Olmatipobetdeneme bonusu veren sitelerstarzbet girişstarzbet twitterxslotcasibomaviator oynabetturkeybetturkey girişbetturkeyxslotbetturkey girişgates of olympus demo oynadeneme bonusu veren sitelerxslotcasibomcasibombetturkeybetturkey twittercasino sitelerideneme bonusu veren sitelerbetturkeybetturkey girişcasibomMatadorbetzbahiszbahis twitterxslotxslot twitterxslotxslot twitterFuckkkPORNNNbetturkeyXXXXXbetturkeyBets10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbetturkey güncel girişbetturkey güncel girişdeneme bonusu betturkeydeneme bonusu betturkeybetturkey twitterbetturkeybetturkey girişcasibomXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasino siteleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasibomcasibomSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPORNOSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbahiswon15.combetturkeycasibomPORNOOOOcasibomcasibomPornnnzbahiscasibombahsegel girişcasibomcasibomcasibomcasibomsuperbetinhitbetbetkomnakitbahisbahiscomvdcasinopiabetonwinbetistimajbetportobetvdcasinoonwinholiganbetbetparkmarsbahisbetgarantilunabetbettiltcasibomcasibom girişbahiscomonwinsekabetbahiscomcasibomcasibomcasibomcasibomtarafbetslot sitelericasibomcasibommatbet girişbahiscomtarafbetimajbethitbetbetkanyongüvenilir casino siteleribetkombetparkbetmatikmatbetbetturkeybetturkeyjojobet girişmariobetsahabetsahabetsahabetparibahisbetturkey bonusbetturkey giriş twitterbetturkey facebookbetturkey telegrambetturkey instagrambetturkey giriş adresihasbetdinamobetkumar sitelerikavbetmarsbahismarsbahisbetebetholiganbetmarsbahisBetinie güncel girişmatadorbetjojobet girişmatbetmariobetbetparkcasibombetgarantijojobetbetcupjojobetjojobetmatadorbetholiganbet girişsahabet girişonwinbetnanostarzbetextrabetbetparkgrandpashabet girişasyabahis güncel girişmegaparicasibom girişcasibomHack forumcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomsex videolarıcasibommarsbahiscasibomstarzbetbetnanoholiganbetbetebetbetebetcasibommegaparicasibomcasibomcasibomcasibom