Przekaż 1% podatku na SOSW

 

                                                                                                                 

 

.

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej.

Opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi sprawuje nauczyciel przy małej liczebności dzieci w klasie. Realizowany jest program nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniający dysfunkcje indywidualne każdego ucznia (Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny)Przebywanie w środowisku rówieśników, w nielicznej klasie, przy zapewnieniu życzliwości oraz miłej atmosfery jest bardzo dobrze odbierane przez naszych wychowanków i ich rodziców.

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Szkoły Podstawowej do klas IV-VI  w Naszym Ośrodku polega przede wszystkim na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W Szkole Podstawowej uczniowie podzieleni są na zespoły  złożone z 6 - 8 uczniów.

O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne.

Są one dostosowane do możliwości każdego dziecka i urozmaicone zajęciami ruchowymi oraz muzyczno- tanecznymi.  Zajęcia uprzyjemnione są uroczystościami, zabawami okolicznościowymi, różnorodnymi konkursami, wycieczkami krajoznawczymi.

Zajęcia edukacyjne obejmują :funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, religia

Nawet niewielkie postępy ucznia nauczyciele nagradzają poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Nauczyciele poprzez ciągłą  współpracę z rodziną ucznia, włączają ją w działalność rewalidacyjną prowadzoną na terenie szkoły. W miarę możliwości rodzice kontynuują niektóre elementy tej działalności w domu ucznia. Szkoła poprzez różnorodne formy działalności integracyjnych, lokalnych i innych przygotowuje środowisko do przyjęcia i zaakceptowania ucznia i udzielania mu pomocy.

Rodzice oraz prawni opiekunowie ucznia biorą udział w różnorodnych formach współpracy z Naszą placówką a także bieżących konsultacjach dotyczących postępów i trudności ucznia.

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
 34-220 Maków Podhalański ul. Moniuszki 1
sosw@soswmakow.pl
tel/fax. 033 877 15 27
tel. 033 877 21 30
Napisz do nas